Bukharian Student Leaders Fellowship

 The Bukharian Student Leaders Fellowship gives a group of promising Bukharian Jewish student leaders the opportunity to be part of an enriching cohort experience. BSLF meets monthly to discuss identity, community engagement, and skill building. In addition to monthly meetings, BSLF students partake in a community service project, create a culminating community building project, and participate in a Shabbaton retreat. Interested in getting involved? Email Ruben@qchillel.org

 

The 2016-2017 Cohort:

Isaac Pulatov

Jonathan Nazginov

Yael Israilov

Neomi Hiayev

Moshiyakh Tokov

Ben Iskhakov

Ariel Pinhasov

Freda Iskhakova

Elizabeth Yakubova

Yakov Fazylov

Julia Zhezherya

Evelyn Nazginov

Sharon Shamuilova

Sharon Itzhakov

Abigail Murdakhayeva

Shiran Ibragimov

Helen Simkhayeva

Yasmin Pinhasov-Malaev

Rebecca Yadgarov

Ezro Yadgarov

Aliza Friedman

Ruben Yelizarov

Leo Akbashev

Hillel Katanov

Ariella Fuzailof

 

 

© 2018 Queens College Hillel